Skocz do zawartości

Polityka prywatności

Regulamin Forum Audio.com.pl


§ 1.Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany także "Regulaminem") określa zasady wykonywania i korzystania ze świadczonej drogą elektroniczną usługi, polegającej na umożliwieniu użytkowania forum internetowego, dostępnego pod adresem http://www.forum.audio.com.pl/ (dalej zwanego także "Forum").

2. Usługa, o której mowa w ust. 1 świadczona jest przez firmę AVT Korporacja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa.

3. Usługa, o której mowa w niniejszym Regulaminie, polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. Usługa świadczona jest na rzecz osób, które wyraziły wolę korzystania z Forum poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej http://www.forum.audio.com.pl/.

5. Każdy z Użytkowników określa samodzielnie swój identyfikator (tzw. login) i hasło dostępu do Konta. Udzielanie się na Forum jest możliwe dopiero po zalogowaniu się do własnego konta.

§ 2.Zasady korzystania z Forum

1. Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum.

2. W szczególności niedozwolone jest:

2.1. Rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem ich dóbr osobistych.
2.2. Wzywanie za pośrednictwem Forum do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, a także rozpowszechnianie treści propagujących przemoc.
2.3. Umieszczanie przez uczestników na łamach Forum treści prowokacyjnych oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady dobrego obyczaju oraz Netykiety.
2.4. W sytuacji gdy konto Użytkownika zostanie zablokowane - tworzenie nowego.
2.5. Umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych, przekazów zawierających linki do prywatnych stron www oraz treści zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mail.
2.6. Umieszczanie treści o charakterze pornograficznym.
2.7. Publikowanie wpisów niezwiązanych z tematem i niezawierających merytorycznej treści.
2.8. Publikowanie tych samych lub bardzo podobnych informacji w wielu działach forum oraz zakładanie tematów, które mają na forum swoje dokładne odpowiedniki, np. "Muzyka klasyczna".
2.9. Publikowanie wpisów naruszających zasady poprawnej polszczyzny, niezrozumiałych i niedbałych.
2.10. Rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających prawa autorskie lub zagrażających naruszeniu praw autorskich osób trzecich (w tym zachęcanie do kupna lub korzystania z nielegalnego oprogramowania).
2.11. Rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub innych podobnie działających rozwiązań.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w par. 2 ust. 2, niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum (w tym usuwania kont) osobom naruszającym wyżej wymienione postanowienia.

4.1. Administrator i Moderatorzy mają m.in. prawo:

4.1.1 Usuwać / edytować / przenosić posty.

4.1.2 Tworzyć  / zamykać tematy.

4.1.3 Wysyłać upomnienia do Użytkowników.

4.1.4 Blokować / usuwać konta Użytkowników.

5. W przypadku, gdy zarejestrowany Użytkownik nie korzysta z konta przez okres przekraczający 24 miesiące, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. co równa się usunięciu konta danego Użytkownika.

§ 3.Prawa autorskie

1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika na Forum, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia AVT Korporacja Sp. z o.o. do korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach Forum,

b. w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej

c. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet, rozpowszechniania Utworu w prasie wydawanej przez AVT Korporacja sp. z o.o. oraz za pośrednictwem wszelkich pozostających w dyspozycji AVT Korporacja sp. z o.o. stron internetowych.

§ 4.Ochrona danych osobowych

1. Rejestrując się na Forum Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez AVT Korporacja sp. z o.o. jego danych osobowych dla wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem usługi, polegającej na umożliwieniu użytkowania forum internetowego. Zgoda Użytkownika obejmuje także uzasadnione działania firmy AVT Korporacja sp. z o.o. polegające na promocji Forum oraz treści związanych z portalem Audio.com.pl.

2. AVT Korporacja sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 5. Usunięcie danych

1. Użytkownik serwisu może usunąć dane osobowe wysyłając e-mail z próbą o wykasowanie (należy wysłać z e-mail z którego konto było rejestrowane) na adres: aleksandra.bialas@audio.com.pl.

§ 6.Postanowienia końcowe

1. AVT Korporacja sp. z o.o. dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

2. AVT Korporacja sp. z o.o. może czasowo zawiesić działalność Forum bez podawania przyczyn takiego działania. Powyższe nie będzie powodowało powstania roszczeń Użytkowników wobec AVT Korporacja sp. z o.o.

3. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz z zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. AVT Korporacja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Forum Audio.com.pl, 11 Leszczynowa, Warszawa, mazowieckie, 03-197 Warszawa

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Usługa IPS Spam
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
reCAPTCHA 2
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.
Antispam by Cleantalk
This site uses the CleanTalk Anti-Spam service to protect the site from spam. The service uses Cookies and receives some information about the site visitor's browser and other data such as user name, e-mail addresses, IP and some other.
×
×
  • Utwórz nowe...